HOME

National Advisory Committee
    National Advisory Committee
 
Name Affiliation
Banerjee S DAE
Barma M TIFR
Bhandari R K VECC
Das A L SAMEER
Gupta P D RRCAT
Hanumaiah B BBAU
Jayyanavar A M IOP
Kailas S BARC
Kakodkar A DAE
Kaw P K IPR
Markandeya S G BRNS
Mehta G K IUAC
Raj Baldev IGCAR
Ramamurthy V S NIAS
Ramasami T DST
Sahni V C DAE
Sanyal Milan SINP
Sinha Bikash DAE
Sinha R K BARC
Thorat S K UGC
  Back to the Home